Požár v kladenské pekárně

4 listopadu, 2015 Požární ochrana

Požár v kladenské pekárně

Znalci se podílely na zhodnocení průběhu požáru, který vznikl v největší pekárně a mrazírně v Evropě.

Úsudek o průběhu požáru je možné si udělat i z veřejně dostupných informací na http://www.hzscr.cz/fotogalerie/rozsahly-pozar-pekaren-v-kladne.aspx, a http://www.hzscr.cz/clanek/rozsahly-pozar-objektu-pekaren-v-kladne.aspx. Požár je zde popsán jako jeden z nejnáročnějších požárů v historii kladenských hasičů, který likvidovalo 35 jednotek 73 hodin. Hasebním zásahem jednotky uchránily hodnoty za 1,5 miliardy korun, vzniklé škody jsou nejvyšší, se kterými se kladenští hasiči setkali.

Požár byl na tísňovou linku hasičů ohlášen v pátek 31. ledna 2014 v 08:58 hodin. Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje vyslalo na místo prvosledově jednotky dle I. stupně požárního poplachového plánu. Již cestou na místo události bylo dle stoupajícího hustého tmavého dýmu patrno, že se jedná o rozsáhlý požár s vývinem velkého množství toxických zplodin hoření. Po příjezdu na místo události a prvotním průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár polystyrenu v rozsáhlém komplexu hal, uvnitř kterého se nachází uvězněné osoby. Velitel zásahu v první fázi nasadil veškeré síly a prostředky na záchranu osob z objektu a současně vyzval operační středisko o vyslání posilových jednotek. Zasahující příslušníci v dýchací technice zachránili celkem 8 osob, které předali posádkám zdravotnické záchranné služby k ošetření.

Operační středisko v souladu s II. poplachovým stupněm postupně vyslalo na místo další posilové jednotky z blízkého okolí, zejména s cisternovými automobilovými stříkačkami a na základě požadavku velitele zásahu zajistilo dovoz většího množství pěnidla.

Velitel zásahu zajistil vypnutí vzduchotechniky v objektu z důvodu nuceného šíření zplodin hoření. Po zběžném seznámení se s objektem rozhodl rozdělit požářiště na tři sektory dále dělené do úseků, provádějící hasební zásah ze dvou stran objektu a ochranu přilehlé moderní mrazící haly. V 10:05 hodin rozhodl o zřízení štábu velitele zásahu a následně v 10:12 hodin vyhlásil cestou operačního střediska III. stupeň poplachu IZS.

Postupným dalším průzkumem zasahující jednotky zjistily, že dochází k nekontrolovanému rozšiřování požáru v mezistěnném a mezistropním prostoru již nevyužívané části haly, která byla dříve využívána jako mrazírna. Hasební zásah byl velmi komplikovaný z důvodu nulové viditelnosti přes hustý dým, složitých podmínek pro zásah, způsobených velkým množstvím materiálů v zásahových cestách a obtížnému dopravování hasební látky do prostor hoření polystyrenových izolací v mezistění mezi profilovanými plechy a v mezistropí.

Velitel zásahu postupně cestou operačního střediska na místo povolával další jednotky z přilehlých okresů a o spolupráci byl požádán Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. Povolávání sil a prostředků bylo následně zaměřeno na výškovou techniku, soustavu přetlakové ventilace a dýchací techniku. Současně byla na místo povolána výjezdová skupina Chemické laboratoře Kamenice za účelem měření koncentrace škodlivin v ovzduší v přilehlém okolí a v městě Kladně.

Z důvodu stálého nekontrolovaného šíření požáru byl objekt neustále monitorován pomocí přenosných termokamer a na místo byl vyžádán vrtulník letecké služby Policie ČR s termovizí, který prováděl komplexní monitoring střech komplexu objektů. Z důvodu zpřístupnění mezistropních prostor byla na místo vyžádána technika řezání vodním paprskem ozn. „Cobra“.

Intenzivním hasebním zásahem docházelo k postupnému omezení šíření požáru, přičemž byl stále prováděn průzkum dalších částí objektu ve spolupráci se zástupci provozovatele areálu. Objekt byl odpojen od rozvodů el. energie mimo mrazící haly z důvodu možných následných škod velkého rozsahu. Nasazenými silami a prostředky byla stále prováděna ochrana mrazící haly, hasební zásah vodními proudy a proudy na těžkou pěnu a ochrana čpavkového hospodářství v další části komplexu hal.

Hasební voda byla zprvu dodávána místní hydrantovou sítí, později byla posílena kyvadlovou dopravou z hydrantové sítě města Kladna a pro nedostatečnost bylo následně zřízeno čerpací stanoviště u umělého vodního zdroje v blízkém průmyslovém areálu.

Průběžným měřením koncentrací škodlivin v ovzduší nebyly v blízkém okolí zjištěny zdraví ohrožující hodnoty. Prostřednictvím městské policie a regionálních sdělovacích prostředků bylo obyvatelům přilehlého okolí doporučeno nevycházet a nevětrat.

V 17:20 hodin došlo k prudkému nárůstu intenzity požáru v části haly a opětovnému velmi rychlému rozšiřování požáru. Z toho důvodu došlo k přeskupení sil a prostředků a povolání dalších posilových jednotek. Velitel zásahu cestou operačního střediska vyhlásil v 17:21 hodin IV. – zvláštní stupeň poplachu IZS.

Po cca 30 minutách dostali hasiči část objektu s intenzivním šířením částečně pod kontrolu a velitel zásahu odvolal zvláštní stupeň a hasební zásah dále pokračoval ve III. stupni požárního poplachu. V tu dobu na místě zasahovalo 35 hasičských jednotek. Nasazené jednotky v průběžném střídání prováděly neustálý hasební zásah a další průzkum.

Po jednání štábu velitele zásahu v 19:40 hodin bylo rozhodnuto o přeskupení techniky a v kladenské nemocnici byla vyžádána aktivace barokomory pro zasahující příslušníky, kteří byli po dlouhou dobu v exponovaných prostorách. V 19:57 hodin byla po celkovém průzkumu velitelem zásahu vyhlášena LOKALIZACE požáru.

  1. února 2014 v 12:24 hodin byl ukončen III. stupeň poplachu IZS. Na místě byl prováděn stálý monitoring požářiště a hasební zásah. Na místo byl povolán statik pro posouzení objektu.
  2. února 2014 v 10:15 hodin byla velitelem zásahu po 73 hodinách vyhlášena LIKVIDACE požáru.
  3. února 2014 v 9:00 hodin byl krajským vyšetřovatelem požárů po třídenní činnosti vyšetřovatelů požárů na místě události svolán vyšetřovací tým, složený z odborníků hasičského záchranného sboru, Policie ČR, a inspektorátu bezpečnosti práce. Postupným šetřením bylo zjištěno, že požáru předcházela činnost odborných firem a živnostníků, kteří prováděli smluvní činnosti spočívající v demontážích armatur, rozvodů a dalšího příslušenství z nevyužívaných prostor bývalých mrazíren. Demontáže ocelových prvků byly prováděny pomocí rozbrušovacích agregátů a paličských souprav propan-butan – kyslík. Právě řezací práce byly nejpravděpodobnější příčinou vzniku požáru polystyrenových izolací v mezistěnných prostorách objektu.

Vyšetřovací tým mimo stanovení příčiny vzniku požáru a případného zavinění vzniku požáru prošetřuje velmi složitou problematiku stavební části objektu, zejména rekonstrukce bývalého komplexu kladenského masokombinátu na objekt pekáren, prováděné v roce 1996 a následných přístaveb a úprav, montáží nových technologií, rozvodů médií, dodržení stavebních technologických postupů a případných pochybení, vlivem kterých požár dosáhl velkých rozměrů. Současně jsou prošetřována fakta, související s komplikacemi hasebního zásahu způsobených velkým množstvím materiálů a pomocných zařízení na únikových a zásahových cestách.

Přímé škody, způsobené požárem dosáhly několika stovek milionů korun. Dle odhadu managementu podniku hasiči uchránili hodnoty dosahující částky 1,5 miliardy korun. Odstávka výroby způsobila provozovateli další nemalé ekonomické škody.

ZÁVĚR

Požár vznikl nezávisle na provozovaných činnostech mezinárodní společnosti vlivem porušení zákonných povinností na straně hlavního zhotovitele rekonstrukce mrazírny a jeho smluvních partnerů.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.