KRBOVÁ KAMNA

9 srpna, 2016 Požární ochrana

KRBOVÁ KAMNA

Znalci v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce musí mnohdy řešit i „banální“ záležitosti, které končí soudním sporem, kdy mezi žalobcem a žalovaným není možné nalézt shodu. Takový byl i případ rodiny, která se soudila s moravským úřadem, vlastníkem bytu, o neplatnost výpovědi z nájmu pro „hrubé zásahy“ manželů v objektu, kteří podle něho porušili požární bezpečnost domu.

Okresní soud položil znalcům otázku, aby posoudili, zda žalobci (manželé) realizovali úpravy bytu spočívající v tom, že krbová kamna byla napojena do větracího otvoru na střeše domu, a že přes střechu je vedeno nízké napětí do sousední budovy pohostinství, z pohledu požárně – bezpečnostního v pořádku, či zda nenesou riziko možného vzniku škody na majetku žalovaného (úřadu, jako vlastníka budovy) a třetích osob. Pokud by v takovém případě hrozil vznik škody, pak takové riziko mají znalci specifikovat.

Posouzením dostupných podkladů, zejména při osobní prohlídce, a osobním jednáním s manželi a následně telefonickým rozhovorem s jejich právním zástupcem a zástupcem úřadu, jednotlivě a ve vzájemných souvislostech, znalci zjistili tyto, pro zodpovězení zadané otázky, zásadní skutečnosti (zkráceno): 

Znalci provedli osobní návštěvu a prohlídku objektu, kde byl situován i byt manželů. Původně se jednalo o byt služební o velikosti cca 53 m2, o 1.NP, nepodsklepený, se samostatným vchodem.

Dle sdělení manželů, a doloženého stavebního povolení, byla manželům povolena i drobná stavba rychlého občerstvení umístěná naproti přes hlavní komunikaci jejich bytu. Stavba měla být provedena podle projektové dokumentace, která však znalcům nebyla doložena. Jak mělo být v objektu rychlého občerstvení vyřešeno připojení na elektrický proud, není ve stavebním povolení uvedeno.

Dále bylo znalcům předloženo kolaudační rozhodnutí, kde stavbu povoluje žalovaný úřad – odbor výstavby, včetně „NN“ (bez uvedení podrobností o napojení). Ke kolaudaci byla vyhotovena Zpráva o revizi elektrického zařízení, výchozí revize, ze dne XX.YY.ZZZZ, s výsledkem, že elektrické zařízení je provedeno podle ČSN a je schopné bezpečného a spolehlivého provozu na distribuční síť NN.

Z místního šetření v bytě manželů znalci zjistili, že kamna na tuhá paliva (dřevo) značky PRITY byla umístěna do komory v zádveří cca před 3 roky z důvodu tvorby plísně a kouřovod s komínem byl zřízen svépomocí s „tichým souhlasem“ správce bytového fondu úřadu. Znalcům byla předložena zpráva o kontrole čištění spalinové cesty ze dne XX.YY.ZZZZ, Kominictví ABC, které konstatuje, že se jedná o kouřovod – ocel plech DN 130 mm, s funkcí komína. Odborně způsobilou osobou v oboru kominictví byla zjištěna závada nižšího komínového vývodu nad střechu než je 1m, kterou požaduje normová hodnota. V době zkoumání znalců byla tato závada již odstraněna a délka vývodu komínu byla 1,1m, což znalci ověřili orientačním měřením pomocí laserového měřidla.

Zkoumaný kabel NN sloužící jako napojení elektrického proudu do rychlého občerstvení, byl veden z komory bytu přes zeď do WC a přes samostatnou větrací šachtu je napojen na elektroměr sloužící k podnikání rychlého občerstvení.

Znalci zkoumali stav elektrické instalace vedení NN na tehdy platné normy v oboru elektro (rok 1992 – 1993) s porovnáním současně platných právních předpisů.

 

Foto – Vývod kabelového vedení NN od tělesa komína do stánku rychlého občerstvení

Foto – Vývod kabelového vedení NN od tělesa komína do stánku rychlého občerstvení

Ze znaleckého zkoumání vyplývá, že provozovatelé elektrické instalace stánku s rychlým občerstvením (manželé) neprovádí pravidelné revize elektro přívodu s NN ke svému stánku rychlého občerstvení.

Z hlediska prevence rizik jde o zásadní pochybení provozovatele elektrické instalace, nicméně po provedení pravidelné revize s celkovým vyhodnocením, že elektrická instalace je schopna bezpečného provozu, není z hlediska platných norem ani právních předpisů, jak na úseku vyhrazených elektrických zařízení, tak požární ochrany či bezpečnosti práce, překážky k bezpečnému provozu kabelového přívodu elektrické instalace stánku s rychlým občerstvením, tak spalinové cesty krbových kamen.

Rovněž tak je nutné upozornit na plnění povinnosti provozovatelů spotřebiče na tuhá paliva manželů, jako fyzických osob, a to čištění (2x ročně) a kontrol spalinových cest (1x ročně) podle požadavků přílohy č. 1, NV č. 91/2010 Sb., (nyní vyhlášky č. 34/2016 Sb.) v návaznosti na zákon č. 133/1985 Sb., v PZ, Zákon o PO, zejména pak ust. §17, odst. 1, pís. a) a i), (nyní i §§44-47). Nicméně v tomto případě byla doložena platná kontrola komína z XX.YY.2015.

Svou povinnost při provozování stavby s obecním bytem a technickým zázemím podle Stavebního zákona a předpisů souvisejících v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, musí plnit i vlastník stavby, kterým je úřad.

Pokud by vlastník stavby řádně a pravidelně prováděl kontroly stavu budovy, např. v ročních periodách ve smyslu §4, NV č. 378/2001 Sb., a vedl požadovanou stavební dokumentaci, mohl stav, který uvádí ve svém vyjádření k výpovědi z nájmu ze dne XX.YY.ZZZZ, tedy že nájemci – manželé porušili svou povinnost zvlášť závažným způsobem, na základě § 2291, zákona č. 189/2012 Sb., NOZ, řešit s náležitou odbornou péčí vlastníka.

V tomto případě museli znalci konstatovat, že instalace kamen na pevná paliva s kouřovodem vyvedeným nad střechu, není poškozením stavby nenapravitelným způsobem, neboť kamna i kouřovod mohou být kdykoliv snadným způsobem odstraněny, demontovány, a „vytápěná komora s tvorbou plísně“ může být opět uvedena do původního stavu.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.