Znalecké posouzení spádových regálů

6 ledna, 2020 Bezpečnost práce

Znalecké posouzení spádových regálů

Naší znalecké kanceláři bylo vedením uživatelské společnosti, provozující regálové skladovací systémy, zadáno vypracovat posouzení stávajícího, dle jejich názoru, nefunkčního systému spádových regálů.

Jako znalci se problematice skladování a regálových systémů dlouhodobě věnujeme, organizujeme odborné kurzy věnované jejich provozu a inspekcím, které jsou navštěvované zástupci nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů regálových systémů na českém trhu.

Z našich zkušeností plyne závěr, že účastníci našich odborných kurzů a následných koučingových programů, pak v praxi nedělají tak laické chyby, které jsme během znaleckého zkoumání v tomto konkrétním případě u tohoto výrobce, v rámci celého procesu od specifikace, přes dodávku, montáž a další pravidelné inspekce technického stavu, zdokumentovali.

Ze samotné podstaty oboru prevence rizik jednoznačně plyne, že žádný systém nemůže být 100% bezpečný. U každého technického zařízení existují tzv. „reziduální rizika“, která musí zaměstnavatel ošetřit ve smyslu ustanovení §§101-102 zákoníku práce v platném znění přijímáním a prováděním technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik a vycházet při tom musí ze všeobecných preventivních zásad.

České technické normy, které musí výrobce regálů respektovat při návrhu, montáži a provozu regálových systémů jsou zejména:

  • ČSN EN 15512, Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regálové systémy – Zásady navrhování konstrukce
  • ČSN EN 15620, Ocelové statické skladovací systémy – Přestavitelné paletové regály – Tolerance, deformace a vůle
  • ČSN EN 15629, Ocelové statické skladovací systémy – Specifikace skladovacího zařízení.
  • ČSN EN 15635, Ocelové statické skladovací systémy – Používání a údržba skladovacího zařízení.

Vzhledem k faktu, že výrobce nedodal řádnou průvodní dokumentaci ve smyslu platné legislativy, nebylo pro uživatele regálů, možné řádně zavést účinná technická, organizační a jiná opatření pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, takže za těchto okolností znalci nepovažovali další provoz regálů uživatelskou společnosti bez řádné průvodní dokumentace, za bezpečný.

Znalci při místním šetření zjistili, že palety se ve FIFO regálech pravidelně a často zasekávají, a zaměstnanci jsou tak nuceni vstoupit do skladovacího kanálu a odstranit příčinu zaseknutí, která ve většině případů byla ve špatné poloze spodní západky regálového systému, popřípadě jejím poškození. Za těchto okolností jsme jako znalci konstatovali, že nepovažujeme obsluhu posuzovaných FIFO regálů uživatelskou společnosti z hlediska technické způsobilosti za bezpečnou a doporučili jsme ve smyslu citovaného ustanovení zákoníku práce výměnu stávající technologie za takovou, která bude garantovat plynulou dopravu palet bez častého zasekávání.

Specifikace zařízení před dodávkou regálových systémů

Provozní cyklus každého regálového systému je zahájen specifikací požadavků a parametrů provozu regálového systému ve smyslu ČSN EN 15629, která zajišťuje směrnice pro technickou specifikaci umožňující konstrukci příčkových a policových regálů v jejich různých formách, jako jsou přestavitelné paletové regály (APR), zakladačem obsluhované regály, průjezdné regály (DIIR), konzolové regály a policové systémy, včetně jejich různých konstrukčních tvarů, používající ručně provozované a ovládané mechanické manipulační systémy, přičemž specifikátorem je osoba nebo společnost, která dává dodavateli specifikaci, založenou na požadavcích uživatele, popřípadě uživatel sám.

Diagonální zpoždění dráhy

Při kontrolních provozních měřeních, která byla provedena zaměstnanci uživatelské společnosti na vyžádání znalců, bylo zjištěno, že celá řada u všech 11 pozic vybočovala a stejný problém byl pozorován v dalších pěti provozovaných drahách. Vybočení byla pozorována po celou dobu provozu všech systémů spádových regálů, dodaných dodavatelem podle jejich specifikace, z čehož je možné objektivně usoudit, že stávající konfigurace je zdrojem problémů s vybočováním regálů a bez okamžitých investic v montáži axiálních vodících prvků tak není možné tyto regálové systémy bezpečně provozovat tak, aby byly splněny všechny povinnosti provozovatele, uživatelské společnosti plynoucí z platné legislativy v oblasti prevence rizik pro vytváření zdraví nezávadného pracovního prostředí.

Zasekávání palet

Další problém, který zvyšuje rizikovost provozu každého skladu se spádovými regály je zasekávání palet. Při znaleckém zkoumání znalci oslovili významné výrobce a dodavatele spádových regálů, konkrétně pana Ing. Aleše Onderku, oddělení projekce BEG BOHEMIA, spol. s r.o., Michala Beneše, jednatele BITO skladovací technika CZ s.r.o., Jana Fořta, vedoucího projektanta Stow, Ing. Jiřího Borovičku, systémového poradce Jungheinrich (ČR) s.r.o. a Martina Schneidera, koordinátora montáží a servisů MECALUX ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., kteří se vyjádřili k položenému dotazu, zda disponují relevantní statistikou tohoto problému u jimi dodávaných regálových systémů, že při dodržení kvality palet, rovnoměrného rozložení materiálu na paletách a sklonu minimálně 4%, se s tímto problémem prakticky nesetkávají a reklamace tohoto typu neřešili ještě ani v jednom případě.

Během místního šetření bylo znalci provedeno kontrolní měření úhlu sklonu u kanálů AB a AC, z kterých je patrné, že úhel sklonu těchto kanálů spádového regálového systému, dodaného dodavatelskou společnosti je pouhých 1,4°, což odpovídá sklonu 2,4%. Znalci tedy požádali společnost o další kontrolní měření, a jimi naměřená hodnota úhlu sklonu byla u všech těchto drah shodně 1,5°, což odpovídá sklonu 2,6%.

Posouzení právní relevance předložených záznamů

Jako znalci jsme porovnali základní legislativní požadavky s předloženými záznamy o provedené kontrole technického stavu regálových systémů podle „Hlavních konstrukčních záležitostí pro kontrolu“ podle ČSN EN 15 635 a dalších položek, které musí být podle ČSN EN 15 635 kontrolovány.

Jako znalci jsme konstatovali, že předložené záznamy o kontrole skladovací techniky ve smyslu ČSN EN 15 635 neplní předmět uzavřené smlouvy, na základě které byly úkony prováděny, ve vztahu k dynamické části kontrolovaných regálových systémů.

Dále záznamy neobsahují konkrétní specifikace konkrétních regálů a konkrétních drah, kterých se provádění úkonů týkalo, díky čemuž není možné konstatovat jejich prokazatelné splnění a z těchto objektivních důvodů znalci nemají tyto úkony za řádně doložené ve smyslu platné legislativy.

Na základě vyhodnocení výše uvedených objektivních skutečností znalci konstatují, že předložené protokoly o kontrole objednateli neposkytují řádné plnění požadavků pro kontrolu technického stavu regálových systémů dle výše uvedených legislativních a normových hodnot, v souvislosti s objektivními povinnostmi zaměstnavatele, provozovatele a uživatele kontrolovaných regálových systémů.

Jako znalci jsme dále zjistili, že dodavatel regálových systémů namontoval minimálně u kanálů A – F, u kterých byla zaseknutí palet zpozorována, dráhy s pouze cca 65% požadovaného sklonu 4% dle specifikace ve smlouvě o dílo. Gravitační síla přesunu břemene po nakloněné rovině tak byla téměř o 40% nižší a není dostatečná pro plynulý přesun palet. Bez okamžité investice do korekce sklonu na požadovanou minimální úroveň sklonu 4% jsme jako znalci nedoporučili dodané regálové systémy, vzhledem ke zvýšenému riziku pro obsluhu, která musí vstupovat do drah, provozovat.

Dodavatel regálových systémů neposkytl provozovateli řádnou průvodní dokumentaci, na základě které by bylo možné tyto bezpečně namontovat, užívat, kontrolovat a udržovat. Toto je další důvod k odstavení zařízení z provozu, protože bez řádné průvodní dokumentace není možné žádné technické zařízení legálně provozovat.

Dodavatelská společnost provádí také pro uživatele regálů smluvní pravidelné kontroly technického stavu regálových systémů, nicméně při bližším posouzení dodaných zpráv znalci konstatují, že tyto úkony nebyly provedeny řádným způsobem a s odbornou péčí ve smyslu minimální normové hodnoty v kapitole ČSN EN 15 635 a podepsané smlouvy
o dílo, kde je uveden požadavek objednatele na kontrolu jak statické, tak dynamické části regálových systémů, a tato nebyla doložena vůbec.

KONTAKTY

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.