KRBOVÁ KAMNA

Srpen 9, 2016 Požární ochrana

KRBOVÁ KAMNA

Znalci v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce musí mnohdy řešit i „banální“ záležitosti, které končí soudním sporem, kdy mezi žalobcem a žalovaným není možné nalézt shodu. Takový byl i případ rodiny, která se soudila s moravským úřadem, vlastníkem bytu, o neplatnost výpovědi z nájmu pro „hrubé zásahy“ manželů v objektu, kteří podle něho porušili požární bezpečnost domu.

Okresní soud položil znalcům otázku, aby posoudili, zda žalobci (manželé) realizovali úpravy bytu spočívající v tom, že krbová kamna byla napojena do větracího otvoru na střeše domu, a že přes střechu je vedeno nízké napětí do sousední budovy pohostinství, z pohledu požárně – bezpečnostního v pořádku, či zda nenesou riziko možného vzniku škody na majetku žalovaného (úřadu, jako vlastníka budovy) a třetích osob. Pokud by v takovém případě hrozil vznik škody, pak takové riziko mají znalci specifikovat.

Posouzením dostupných podkladů, zejména při osobní prohlídce, a osobním jednáním s manželi a následně telefonickým rozhovorem s jejich právním zástupcem a zástupcem úřadu, jednotlivě a ve vzájemných souvislostech, znalci zjistili tyto, pro zodpovězení zadané otázky, zásadní skutečnosti (zkráceno): 

Znalci provedli osobní návštěvu a prohlídku objektu, kde byl situován i byt manželů. Původně se jednalo o byt služební o velikosti cca 53 m2, o 1.NP, nepodsklepený, se samostatným vchodem.

Dle sdělení manželů, a doloženého stavebního povolení, byla manželům povolena i drobná stavba rychlého občerstvení umístěná naproti přes hlavní komunikaci jejich bytu. Stavba měla být provedena podle projektové dokumentace, která však znalcům nebyla doložena. Jak mělo být v objektu rychlého občerstvení vyřešeno připojení na elektrický proud, není ve stavebním povolení uvedeno.

Dále bylo znalcům předloženo kolaudační rozhodnutí, kde stavbu povoluje žalovaný úřad – odbor výstavby, včetně „NN“ (bez uvedení podrobností o napojení). Ke kolaudaci byla vyhotovena Zpráva o revizi elektrického zařízení, výchozí revize, ze dne XX.YY.ZZZZ, s výsledkem, že elektrické zařízení je provedeno podle ČSN a je schopné bezpečného a spolehlivého provozu na distribuční síť NN.

Z místního šetření v bytě manželů znalci zjistili, že kamna na tuhá paliva (dřevo) značky PRITY byla umístěna do komory v zádveří cca před 3 roky z důvodu tvorby plísně a kouřovod s komínem byl zřízen svépomocí s „tichým souhlasem“ správce bytového fondu úřadu. Znalcům byla předložena zpráva o kontrole čištění spalinové cesty ze dne XX.YY.ZZZZ, Kominictví ABC, které konstatuje, že se jedná o kouřovod – ocel plech DN 130 mm, s funkcí komína. Odborně způsobilou osobou v oboru kominictví byla zjištěna závada nižšího komínového vývodu nad střechu než je 1m, kterou požaduje normová hodnota. V době zkoumání znalců byla tato závada již odstraněna a délka vývodu komínu byla 1,1m, což znalci ověřili orientačním měřením pomocí laserového měřidla.

Zkoumaný kabel NN sloužící jako napojení elektrického proudu do rychlého občerstvení, byl veden z komory bytu přes zeď do WC a přes samostatnou větrací šachtu je napojen na elektroměr sloužící k podnikání rychlého občerstvení.

Znalci zkoumali stav elektrické instalace vedení NN na tehdy platné normy v oboru elektro (rok 1992 – 1993) s porovnáním současně platných právních předpisů.

 

Foto – Vývod kabelového vedení NN od tělesa komína do stánku rychlého občerstvení

Foto – Vývod kabelového vedení NN od tělesa komína do stánku rychlého občerstvení

Ze znaleckého zkoumání vyplývá, že provozovatelé elektrické instalace stánku s rychlým občerstvením (manželé) neprovádí pravidelné revize elektro přívodu s NN ke svému stánku rychlého občerstvení.

Z hlediska prevence rizik jde o zásadní pochybení provozovatele elektrické instalace, nicméně po provedení pravidelné revize s celkovým vyhodnocením, že elektrická instalace je schopna bezpečného provozu, není z hlediska platných norem ani právních předpisů, jak na úseku vyhrazených elektrických zařízení, tak požární ochrany či bezpečnosti práce, překážky k bezpečnému provozu kabelového přívodu elektrické instalace stánku s rychlým občerstvením, tak spalinové cesty krbových kamen.

Rovněž tak je nutné upozornit na plnění povinnosti provozovatelů spotřebiče na tuhá paliva manželů, jako fyzických osob, a to čištění (2x ročně) a kontrol spalinových cest (1x ročně) podle požadavků přílohy č. 1, NV č. 91/2010 Sb., (nyní vyhlášky č. 34/2016 Sb.) v návaznosti na zákon č. 133/1985 Sb., v PZ, Zákon o PO, zejména pak ust. §17, odst. 1, pís. a) a i), (nyní i §§44-47). Nicméně v tomto případě byla doložena platná kontrola komína z XX.YY.2015.

Svou povinnost při provozování stavby s obecním bytem a technickým zázemím podle Stavebního zákona a předpisů souvisejících v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, musí plnit i vlastník stavby, kterým je úřad.

Pokud by vlastník stavby řádně a pravidelně prováděl kontroly stavu budovy, např. v ročních periodách ve smyslu §4, NV č. 378/2001 Sb., a vedl požadovanou stavební dokumentaci, mohl stav, který uvádí ve svém vyjádření k výpovědi z nájmu ze dne XX.YY.ZZZZ, tedy že nájemci – manželé porušili svou povinnost zvlášť závažným způsobem, na základě § 2291, zákona č. 189/2012 Sb., NOZ, řešit s náležitou odbornou péčí vlastníka.

V tomto případě museli znalci konstatovat, že instalace kamen na pevná paliva s kouřovodem vyvedeným nad střechu, není poškozením stavby nenapravitelným způsobem, neboť kamna i kouřovod mohou být kdykoliv snadným způsobem odstraněny, demontovány, a „vytápěná komora s tvorbou plísně“ může být opět uvedena do původního stavu.

KONTAKTY